Ví dụ đơn giản dễ hiểu dùng hàm Countif cho excel

Quảng cáo 1

Đây là hướng dẫn sử dụng lệnh countif trong Excel:

Lệnh countif được sử dụng để đếm số lượng ô trong một phạm vi đã cho thỏa mãn một điều kiện cụ thể. Điều kiện này có thể là một giá trị, một biểu thức hoặc một hàm logic.

Cú pháp của lệnh countif như sau: =COUNTIF(range, criteria)

Trong đó:

  • range là phạm vi chứa các ô cần đếm.
  • criteria là điều kiện để đếm các ô, có thể là một giá trị, một biểu thức hoặc một hàm logic.

Đây là hướng dẫn sử dụng lệnh countif trong Excel với nhiều ví dụ khác nhau:

Ví dụ 1: Đếm số lượng sinh viên có điểm toán lớn hơn 8 trong bảng điểm.

Bước 1: Chọn ô để hiển thị kết quả đếm.

Bước 2: Nhập công thức =COUNTIF(B2:B11, ">8") vào ô đó.

Trong đó:

  • B2:B11 là phạm vi chứa điểm toán của các sinh viên.
  • ">8" là điều kiện để đếm các ô có giá trị lớn hơn 8.

Bước 3: Nhấn Enter để hiển thị kết quả đếm.

Kết quả sẽ hiển thị số lượng sinh viên có điểm toán lớn hơn 8 trong bảng điểm.

Ví dụ 2: Đếm số lượng sản phẩm có giá trị bán ra cao hơn 1000 đô la.

Bước 1: Chọn ô để hiển thị kết quả đếm.

Bước 2: Nhập công thức =COUNTIF(C2:C11, ">1000") vào ô đó.

Trong đó:

  • C2:C11 là phạm vi chứa giá trị bán ra của các sản phẩm.
  • ">1000" là điều kiện để đếm các ô có giá trị bán ra cao hơn 1000 đô la.

Bước 3: Nhấn Enter để hiển thị kết quả đếm.

Kết quả sẽ hiển thị số lượng sản phẩm có giá trị bán ra cao hơn 1000 đô la.

Ví dụ 3: Đếm số lượng nhân viên có tên bắt đầu bằng chữ “A”.

Bước 1: Chọn ô để hiển thị kết quả đếm.

Bước 2: Nhập công thức =COUNTIF(A2:A11, "A*") vào ô đó.

Trong đó:

  • A2:A11 là phạm vi chứa tên của các nhân viên.
  • "A*" là điều kiện để đếm các ô có tên bắt đầu bằng chữ “A”.

Bước 3: Nhấn Enter để hiển thị kết quả đếm.

Kết quả sẽ hiển thị số lượng nhân viên có tên bắt đầu bằng chữ “A”.

Ví dụ 4: Đếm số lượng sản phẩm có màu sắc là “Đỏ” hoặc “Xanh”.

Bước 1: Chọn ô để hiển thị kết quả đếm.

Bước 2: Nhập công thức =COUNTIF(D2:D11, "Đỏ")+COUNTIF(D2:D11, "Xanh") vào ô đó.

Trong đó:

  • D2:D11 là phạm vi chứa màu sắc của các sản phẩm.
  • "Đỏ""Xanh" là điều kiện để đếm các ô có màu sắc tương ứng.

Bước 3: Nhấn Enter để hiển thị kết quả đếm.

Kết quả sẽ hiển thị số lượng sản phẩm có màu sắc là “Đỏ” hoặc “Xanh”.

Quảng cáo 2

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*