Trợ cấp hưu trí xã hội – Đối tượng đủ và không đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí bảo hiểm xã hội

Quảng cáo 1

 • Điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
 1. Công dân Việt Nam đủ 75 tuổi trở lên;

  2. Người không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng theo quy định của Chính phủ.

  – Chính phủ báo cáo Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nhằm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

  • Các chế độ, trình tự, thủ tục thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội

  1. Trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng

  a) Mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng do Chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế

  – xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

  b) Tùy thuộc điều kiện kinh tế – xã hội, khả năng cân đối ngân sách, kết hợp huy động các nguồn lực xã hội tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

  2. Bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng

  Người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng được hưởng bảo hiểm y tế , khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi.

  3. Chính phủ quy định chi tiết

  • Chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

  1. Không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định nhưng có thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có nguyện vọng thì sẽ được hưởng trợ cấp hằng tháng trong khoảng thời gian trước khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

  – Thời gian hưởng, mức trợ cấp hằng tháng tùy thuộc vào tổng thời gian đóng, căn cứ tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

  2. Mức trợ cấp hằng tháng được tính thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội quy định

  – Trường hợp tổng số tiền tính theo thời gian đóng, căn cứ tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động cao hơn số tiền tính mức trợ cấp hằng tháng thì người lao động tính để hưởng trợ cấp hằng tháng với mức cao hơn.

  3. Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng mà chết thì thân nhân của người lao động được hưởng trợ cấp một lần cho những tháng chưa được nhận và được hưởng trợ cấp mai táng nếu đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 90, điểm a khoản 1 Điều 115.

  4. Trong thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng, người lao động được hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đảm bảo.

  5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

  • Trình tự, thủ tục thực hiện chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

  1. Đối tượng gửi hồ sơ đến cơ quan BHXH gồm:

  a) Sổ bảo hiểm xã hội;

  b) Đơn đề nghị hưởng chế độ.

  2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Quảng cáo 2

  Hãy bình luận đầu tiên

  Để lại một phản hồi

  Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


  *